مرحله 1
انتخاب محصول
مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی
مرحله 4
مرور و پرداخت نهایی
RM90.00
سالانه
Comodo PositiveSSL Certificate
Issuance
Immediate
Validation
Domain
Site Seal
Static
Reissue
Unlimited
Warranty
$10,000
RM750.00
سالانه
Comodo PositiveSSL Wildcard Certificate
Issuance
Immediate
Validation
Domain
Site Seal
Static
Reissue
Unlimited
Warranty
$10,000