مرحله 1
انتخاب محصول
مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی
مرحله 4
مرور و پرداخت نهایی
شروع از
RM102.00
ماهانه
Lightning VPS 1
شروع از
RM186.00
ماهانه
Lightning VPS 2
شروع از
RM365.00
ماهانه
Lightning VPS 4
شروع از
RM512.00
ماهانه
Lightning VPS 6
شروع از
RM512.00
ماهانه
Lightning VPS 8