مرحله 1
انتخاب محصول
مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی
مرحله 4
مرور و پرداخت نهایی
شروع از
RM450.00
ماهانه
X ONE
شروع از
RM555.00
ماهانه
X TWO
شروع از
RM1,143.00
ماهانه
X QUARTER
شروع از
RM2,192.00
ماهانه
X HALF
شروع از
RM3,556.00
ماهانه
X FULL