مرحله 1
انتخاب محصول
مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی
مرحله 4
مرور و پرداخت نهایی
RM615.00
سالانه
RM108.00 هزینه تنظیم
ESM Standard
RM2,050.00
سالانه
RM108.00 هزینه تنظیم
ESM Enterprise
RM1,230.00
سالانه
RM108.00 هزینه تنظیم
ESM Professional
RM4,100.00
سالانه
RM108.00 هزینه تنظیم
ESM Empire