مرحله 1
انتخاب محصول
مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی
مرحله 4
مرور و پرداخت نهایی
شروع از
RM582.00
ماهانه
RM388.00 هزینه تنظیم
EDS 4
Single Intel Xeon E3 Series (4 CORE )
8 GB
Unmetered 30 Mbps
1 x 1TB Harddisk (1 TB Usage)
1 x Dedicated IPv4
شروع از
RM622.00
ماهانه
RM388.00 هزینه تنظیم
EDS 4 @Bundle Upgrade
Single Intel Xeon E3 Series (4 CORE )
8 GB
Unmetered 100 Mbps
2 x 1TB Harddisk (RAID 1)
1 x Dedicated IPv4
شروع از
RM692.00
ماهانه
RM388.00 هزینه تنظیم
EDS 4 Tron
Single Intel Xeon E3 Series (4 CORE )
16 GB
Unmetered 100 Mbps
2 x 1TB Harddisk (RAID1)
1TB Usage
1 x Dedicated IPv4
شروع از
RM1,023.00
ماهانه
RM388.00 هزینه تنظیم
EDS 4 Ultron
Single Intel Xeon E3 Series (4 CORE )
32 GB
Unmetered 100 Mbps
2 x 2TB Harddisk (2 TB Usage)
1 x Dedicated IPv4
شروع از
RM1,464.00
ماهانه
RM388.00 هزینه تنظیم
EDS 4 Megatron
Single Intel Xeon E3 Series (4 CORE )
64 GB
Unmetered 100 Mbps
4 x 2TB Harddisk (4 TB Usage)
RAID10
1 x Dedicated IPv4